phone 02-2596052-3
เหยือกกรองน้ำ BARRIER นวัตกรรมการกรองน้ำจากยุโรป กรองน้ำสะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได้
HEALTHY WAY TO DRINK AND COOK
เหยือกกรองน้ำ BARRIER ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมการกรองน้ำจากยุโรป ได้รับมาตรฐานน้ำดื่มจากสถาบัน NSF และ Gold Seal Water Quality กรองน้ำสะอาด ปลอดภัย ไว้ใจ Barrier
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นสไตล์สีฟ้า

เหยือกกรองน้ำ
สไตล์สีฟ้า

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 2.6 ลิตร (11 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1 ลิตร (4 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
มีขนาดกระทัดรัด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น
Total volume of 2.65 liters (11 cups), 1 liters (4 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
May be placed in the refrigerator door
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นสไตล์สีเขียว

เหยือกกรองน้ำ
สไตล์สีเขียว

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 2.6 ลิตร (11 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1 ลิตร (4 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
มีขนาดกระทัดรัด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น
Total volume of 2.65 liters (11 cups), 1 liters (4 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
May be placed in the refrigerator door
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นสไตล์สีส้ม

เหยือกกรองน้ำ
สไตล์สีส้ม

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 2.6 ลิตร (11 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1 ลิตร (4 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
มีขนาดกระทัดรัด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น
Total volume of 2.65 liters (11 cups), 1 liters (4 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
May be placed in the refrigerator door
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นสมาร์ทสีฟ้า

เหยือกกรองน้ำ
สมาร์ทสีฟ้า

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 3.35 ลิตร (14 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1.4 ลิตร (5 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
Total volume of 3.35 liters (14 cups), 1.4 liters (5 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นสมาร์ทสีเขียวพิสทาชิโอ

เหยือกกรองน้ำ
สมาร์ทสีเขียวพิสทาชิโอ

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 3.35 ลิตร (14 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1.4 ลิตร (5 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
Total volume of 3.35 liters (14 cups), 1.4 liters (5 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นสมาร์ทสีดำ

เหยือกกรองน้ำ
สมาร์ทสีดำ

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 3.35 ลิตร (14 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1.4 ลิตร (5 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
Total volume of 3.35 liters (14 cups), 1.4 liters (5 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นแกรนด์นีโอสีฟ้า

เหยือกกรองน้ำ
แกรนด์นีโอสีฟ้า

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 4.2 ลิตร (17 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1.72 ลิตร (7 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
Total volume of 4.2 liters (17 cups), 1.72 liters (7 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นแกรนด์นีโอสีแดง

เหยือกกรองน้ำ
แกรนด์นีโอสีแดง

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 4.2 ลิตร (17 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1.72 ลิตร (7 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
Total volume of 4.2 liters (17 cups), 1.72 liters (7 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
เหยือกกรองน้ำ Barrier รุ่นแกรนด์นีโอสีดำ

เหยือกกรองน้ำ
แกรนด์นีโอสีดำ

สามารถจุน้ำได้ทั้งหมด 4.2 ลิตร (17 แก้ว)
และน้ำบริสุทธิ์ที่กรองแล้ว 1.72 ลิตร (7 แก้ว)
มาพร้อมตลับไส้กรอง BARRIER รุ่นมาตรฐาน
Total volume of 4.2 liters (17 cups), 1.72 liters (7 cups) of purified water
BARRIER Standard replacement cartridge included
ไส้กรองน้ำ Barrier รุ่นสแตนดาร์ด

ตลับไส้กรองรุ่นมาตรฐาน

การกรองน้ำประปาระดับมาตรฐานเพื่อน้ำบริสุทธิ์ ช่วยลดสารปนเปื้อนในสัดส่วนเฉลี่ย ที่พบบ่อยที่สุดในน้ำ
สามารถกรองได้: 350 ลิตร
Provides standard level of tap water purification. Recommended to reduce the most frequent contaminants in average proportions which are occurred in water.
Resource: 350 liters
ไส้กรองน้ำ Barrier รุ่นอัลตร้า

ตลับไส้กรองรุ่นอัลตร้า

รับประกันการปกป้องถึง 99.9% จากเชื้อแบคทีเรียและซีสต์ พร้อมทั้งยังช่วยลดสารอินทรีย์และ
อนินทรีย์ ทำให้น้ำปลอดภัยในการดื่ม
สามารถกรองได้: 303 ลิตร
cartridge guarantees up to 99.9% protection from bacteria and cysts along with reduction of organic and inorganic substances, making water safe to drink.
Resource: 303 liters

ชุดไส้กรองเอ็กซ์เปอร์ท
รุ่นสแตนดาร์ด

ไส้กรองสามขั้นตอนเพื่อน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มและการปรุงอาหาร
สามารถกรองได้: 10,000 ลิตร
Triple-stage water purification for drinking & cooking
Resource: 10,000 liters
เครื่องกรองน้ำ Barrier Expert รุ่นสแตนดาร์ด

เครื่องกรองน้ำเอ็กซ์เปอร์ทสแตนดาร์ด

การกรองสามขั้นตอนเพื่อน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มและการปรุงอาหาร
Triple-stage water purification for drinking & cooking
ไส้กรองฟักบัว Barrier

ตลับกรองน้ำสำหรับฟักบัว

ในระหว่างการอาบน้ำจะมีสิ่งสกปรกและคลอรีนที่เป็นอันตรายต่อผิว ตลับกรองน้ำจะทำให้เกิดน้ำบริสุทธิ์จากฟักบัวของคุณซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง
Purifies water from your shower. Harmful chlorine impurities in water during taking a shower. It prevents the development of skin allergy.
ข่าวสารและโปรโมชั่นเหยือกกรองน้ำ Barrier นำเหยือกกรองน้ำไปใช้งานอย่างไรได้บ้าง
เหยือกกรองน้ำ BARRIER พร้อมด้วยไส้กรองรุ่นมาตรฐานและรุ่นอัลตร้าฟิลเตอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพโดยองค์กรอิสระระหว่างประเทศ IAPMO R&T รวมถึง NSF/ANSI 42 ในการลดคลอรีน ขจัดรสชาติและกลิ่นไม่พึงประสงค์ NSF/ANSI 53 สำหรับการลดสารแคดเมียม ทองแดง ปรอท และ NSF/ANSI 372 สำหรับการปฎิบัติการที่ปราศจากสารตะกั่ว
เหยือกกรองน้ำ Barrier ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF และ Goldseal