phone 02-2596052-3    
Project Image 1

คุณภาพของน้ำประปา
Tap water quality

ประเภท: ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ
กลุ่ม: น้ำประปา

Category: About water
Type: Tap water

คุณภาพของน้ำประปา

ยกตัวอย่างเมืองมอสโคที่เราทำการประเมินคุณภาพน้ำประปาทั้งระบบ วงจรของการผลิตน้ำที่ถูกบำบัดแล้วในเขตเมือง เริ่มต้นจากการเก็บสะสมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงลงในอ่างเก็บน้ำของเมือง สถานีบำบัดน้ำสี่สถานีมีการดำเนินการหลากหลายขั้นตอนในการทำน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับดื่ม แต่ทั้งนี้ดูเหมือนว่าวิธีการเข้าถึงแหล่งน้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ คุณภาพน้ำดื่มจากระบบการประปาส่วนกลางเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับบ้านพักอาศัยอยู่ในกรุงมอสโกและเมืองอื่นๆ ของรัสเซีย แม่น้ำโวลก้าและแม่น้ำมอสโกเป็นแหล่งน้ำในการบริโภคหลักของเมือง ปริมาณที่แตกต่างกันของของเสียและสิ่งปฎิกูลที่ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำในทุกวัน ดังนั้นน้ำที่มาจากแม่น้ำจะต้องทำให้บริสุทธิ์อย่างรอบคอบ มีการกล่าวว่าคุณภาพของน้ำในแม่น้ำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ดังนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดสำหรับคนทำงานของสถานีบำบัดน้ำ ค่าพารามิเตอร์บางชนิด เช่น ค่าความมีสีสัน (chromaticity) และความขุ่น (turbidity ) ของน้ำ ค่าความมีสีสัน (chromaticity) ของน้ำไม่ควรเกิน 20 Hazen ตาม GOST 27065-86 แต่การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำ มีผลทำให้ค่าพารามิเตอร์ Hazen เพิ่มขึ้น เนื่องด้วย GOST-3351-74 ระดับความขุ่นไม่ควรเกิน 1.5 mg/dm3 แต่สามารถมีค่าถึง 160 mg/dm3 สำหรับน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ในช่วงเวลาเกิดน้ำท่วม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสำหรับบริโภคจะถูกตรวจสอบทางประสาทสัมผัส (ค่าความมีสีสัน ความขุ่น กลิ่น) และบางพารามิเตอร์ทางกายภาพและพารามิเตอร์ทางเคมีและในแง่ของแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนทางเคมีและแหล่งที่มาทางชีวภาพ รายการพื้นฐานของพารามิเตอร์ที่จะถูกตรวจสอบเมื่อมีการประเมินคุณภาพน้ำ ค่า pH ความกระด้าง กลิ่น ค่าความมีสีสัน ความขุ่น ธาตุเหล็ก ไนไตรท์ไอออน ไนเตรตไอออนไฮโดรเจน ซัลไฟด์ พารามิเตอร์ทางจุลชีววิทยา ฯลฯ ปริมาณน้ำและคุณภาพมาจากสถานีบำบัดน้ำเสีย และจัดทำโดยระบบกระจายน้ำในจากส่วนกลางให้กับผู้บริโภคขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานีและยังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ แต่น่าเสียดายที่ในประเทศของเราในส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำแบบเก่า ซึ่งไม่สามารถมั่นใจได้ว่าได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากระดับการปนเปื้อนในปัจจุบันของแหล่งที่ใช้ทำน้ำดื่ม นอกจากนั้นน้ำอาจมีการปนเปื้อนเพิ่มเติมในระหว่างการขนส่งผ่านระบบน้ำกระจายไปยังผู้บริโภคเนื่องจากการเสื่อมสภาพของท่อส่งน้ำ ดังนั้นหากคุณต้องการดูแลสุขภาพของคุณและครอบครัว และต้องการที่จะดื่มน้ำสะอาดรสชาติที่ถูกใจคุณควรมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์นี้ ซึ่งไส้กรอง BARRIER ทำมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้และมีประโยชน์อย่างยิ่ง

Tap water quality

Let us consider a particular example of the city of Moscow in order to assess the tap water quality on the whole. The production cycle of municipal water treatment starts from accumulation of water resources from natural sources directly in water-storage reservoirs of the city. Then four water treatment stations carry out the multi-staged purification for obtaining the drinking water. But in spite of such, seemingly, serious approach to natural water purification, the drinking water quality from centralized water supply systems is an urgent problem for the residents of Moscow and other Russian cities. The Moscow-river and Volga are the main water intake sources for the city. A significant quantity of different waste products and sewage is discharged in these rivers daily, therefore, the water from these rivers need the thoroughful purification. It is worth mentioning that water quality in the rivers may significantly change depending on the season. So, spring is the most difficult time for the workers of water treatment stations. The values of some parameters, e.g., water chromaticity and turbidity, increase significantly, sometimes tens of times due to floods. As per GOST 27065-86, water chromaticity should not exceed 20 Hazen units but the rise of the water level in rivers results in increase of this parameter up to Hazen units. In accordance with GOST 3351-74, turbidity level should not exceed 1.5 mg/dm3, but it can reach 160 mg/dm3 in unpurified water in periods of floods. The water quality in water intake sources is checked by organoleptic (chromaticity, turbidity, odor) and some physical and chemical parameters and also in respect of the content in it of different hazardous contaminants of chemical and biological origin. The basic list of parameters which are checked when assessing the water quality: pH value, total hardness, odor, chromaticity, turbidity, content of iron, nitrite-ions, nitrate-ions, hydrogen sulphide, microbiological parameters, etc. The water volume and quality coming from water treatment stations and supplied by the municipal water-distributing system to the consumer depend on the throughput capacity of the equipment used at the station and also on the technologies applied for water purification. Unfortunately, in our country in most cases outdated water treatment technologies are used, which cannot ensure obtaining the drinking water of high quality with the current contamination level of water intake sources. Besides that, water is subject to additional contamination during its transportation through water-distributing systems to the consumer because of extreme deterioration of water-distributing lines. Thus, if you take care of your health and the health of your children and wish to drink clean water with pleasant taste, you should perform the additional purification of tap water, for which purpose the BARRIER filters will be useful.